LeetCode-1-两数之和

题目描述

给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。

示例:

1
2
3
4
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

解决方案

方法一:暴力法

暴力法很简单。遍历每个元素 x,并查找是否存在一个值与 target - x 相等的目标元素。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} target
* @return {number[]}
*/
function twoSum (nums, target) {
var complement;
for (var i = 0, len = nums.length; i < len; i++) {
for (var x = i + 1; x < len; x++) {
if (nums[x] === target - nums[i]) {
return [i, x];
}
}
}
throw new Error('No two sum solution');
};

方法二:哈希表

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
/**
* @param {number[]} nums
* @param {number} target
* @return {number[]}
*/
function twoSum (nums, target) {
let map = new Map();
for (var i = 0, len = nums.length; i < len; i++) {
let complement = target - nums[i];
if (map.has(complement)) {
return [map.get(complement), i];
}
map.set(nums[i], i)
}
throw new Error('No two sum solution');
};